คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายจิรภัทร วีรชยทองคำ กรรมการบริการความเสี่ยง
นางสาววารดี บังวรรณ กรรมการบริการความเสี่ยง
นางสาวอนัญญา บวรสุนทรชัย กรรมการบริการความเสี่ยง
นายพีรวัส ธนภูติ กรรมการบริการความเสี่ยง
นายศักดิ์สิทธิ์ หลักสุวรรณ กรรมการบริการความเสี่ยง
นายนันทพันธ์ จิณณากูลสิทธิ์ กรรมการบริการความเสี่ยง