วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจประเภทเดียว โดยแบ่งการ ดำเนินงานเป็น 2 ประเภท คือ

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีสรรสร้าง ชุมชนที่น่าอยู่ และตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคม

2. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า และบริการที่ได้มาตราฐาน สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

พันธกิจ

เป็นผู้นำในด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการลงทุนในระบบ IT ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองชีวิตของสังคม Online โดยสร้างระบบการใช้คะแนนเพื่อแลกสินค้า และบริการที่ครอบคลุมชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในสังคม

ในด้านอสังหาริมทรัพย์บริษัทต้ังเป้าหมายพันธกิจเพื่อที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีความเสี่ยงต่ำ และสามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อเนื่องได้หลากหลาย และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างชุมชนโดยรอบให้มีความเจริญ และมั่นคงที่ยั่งยืน